กิจกรรมการปั่นจักรยาน “23ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”

กิจกรรมการปั่นจักรยาน น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ประจำปี 2561 “23ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า” ปีที่118 วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561

.............เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับ   วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ในปีนี้เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทโตโยต้าเชียงราย   จึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ประจำปี 2561 “23ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”    ในวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เส้นทาง สถานีขนส่งดอยตุง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   ถึงพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 13 กิโลเมตร

   วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า
 2. เพื่อสร้างกระแสการปั่นจักรยาน และกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
 3. เพื่อแสดงความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะของสมาชิกเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
 4. เพื่อมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งจักรยาน
   

  ระยะทาง /จุดปล่อยตัว /เส้นชัย

                       - ระยะทาง 13 กิโลเมตร

                      - จุดปล่อยตัว สถานีขนส่งดอยตุง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

                      - จุดเส้นชัย หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ พระตำหนักดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  ค่าสมัครร่วมกิจกรรม 100 บาท

  <<ปิดรับสมัคร>> 
  <<ตรวจรายชื่อ>>   
  <<แจ้งชำระเงิน>>

   

 5.  

  <<ปิดรับสมัคร>> 
  <<ตรวจรายชื่อ>>   
  <<แจ้งชำระเงิน>>


   

โดย : Mr.Pipop Injun