เสือขุนปล้อง( เทิง)

(F03) จำนวนสมาชิก 54  


ทะเบียนรายชื่อ ชมรมนักปั่นเสือขุนปล้อง อำเภอเทิง เชียงราย  ที่ยังคงเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายจังหวัดเชียงราย

ลำดับ

              ชื่อ-สกุล

  อายุ

     เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 ตำแหน่ง

  เบอร์โทรที่ติดต่อ

1

นายประพัฒน์  วงศ์ขัติย์

62

3 5704 00775 10 7

ประธาน

083-3242009

2

นายสมาน  บุญเชื้อ

58

3 570400770 23  

ประสานงาน

089-9549151

3

นายพนม  ทิพย์โสต

49

3 4405 00758 89 2

 

080-5015998

4

นายละเอียด  อินทร์กลับ

60

5 6099 90010 13 2

 

081-7247922

5

นายอิสระ  ผาบไชย

62

3 5704 00686 43 1

เหรัญญิก

092-4194939

6

นายอุดร  จันแปงเงิน

34

3 5708 00080 53 0

 

082-3853332

7

นายทิวา  ห่านฟ้างาม

42

3 5705 01078 26 6

 

086-1809029

8

นายประมูล  วงศ์สกุล

62

 3 8205 00036 28 1

เลขา

085-7891941

9

นายเปลี่ยน  สมฤทธิ์

66

3 5704 00297 44 2

 

081-1794139

10

น.ส.วรัญญา  มาละ

36

3 5704 00809 58 3

 

081-2899115

11

น.ส.บุญลดา  นะพุธ

42

3 5704 00897 80 6

 

098-8190363

12

นายไพฑูรย์  ประดิษฐ์

49

3 4301 00280 43 0

 

087-5469936

13

นายสุเทพ  รักเรียน

36

3 5704 00439 32 8

 

094-7265511

14

นายสมบูรณ์  อินวงศ์วาร

67

3 5704 00600 14 5

 

089-7578711

15

นายมานิตย์  ประจันต๊ะ

65

3 5704 00882 13 2

 

081-2897344

16

นายจักริน  แช่มวงษ์

40

3 7201 00017 41 8

 

089-4222360

17

นายสำเริง  ปัญญะติ

51

3 5704 00356 58 9

 

087-4051343

18

นายสมสัญ  ครื้มภูเขียว

50

3 3604 00365 71 7

 

081-0224037

19

นายสมมิน  บุญแรง

58

3 5704 00008 91 2

 

097-9821428

20

นายคะนอง  ไชยคำ

66

3 5704 00882 48 5

 

084-3731151

21

นายกิติชาติ  บุญเชื้อ

52

3 5704 00570 08 4

 

081-1795788

22

น.ส.อำพร  ทนทาน

48

3 5704 01000 42 7

 

098-7479499

23

น.ส.เสาวนีย์  ศรีคำ

31

1 5603 00004 57 9

 

080-0344178

24

นางเฉลิมขวัญ  ประจันต๊ะ

60

3 5704 00882 14 1

 

087-1727580

25

น.ส.รัชณีกรณ์  ยวงคำ

25

1 5709 00074 11 0

 

061-3829821

26

น.ส.ปู  นันต๊ะสวัสดิ์

41

3 5704 00932 20 2

 

088-1423560

27

นางเสาวลักษณ์  แก้วหน่อ

43

3 5704 00704 37 4

 

089-9529606

28

ด.ช.ก้องภพ  ทิมาไชย

13

1 5704 00257 32 1

 

093-1706470

29

นางเสาวรส  สมฤทธิ์

42

3 5704 00570 04 1

 

089-5559375

30

นายชูชาติ  สมฤทธิ์

51

3 5704 00878 03 8

 

081-1117819

31

ร.ต.ท.ประพันธ์  ทองจำรัส

57

3 5704 01097 82 0

 

084-4863554

32

นายจักรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล

33

3 5707 00409 90 4

 

089-8519994

33

นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย

33

3 5704 00323 39 7

 

090-3232197

34

นายสมรวย  สมศักดิ์

61

5 5704 90025 49 4

 

084-3655199

35

นางวัลยา  จันแปงเงิน

34

3 5704 00818 97 3

 

090-6725317

36

ด.ช.สิรวิชญ์  เครื่องใจ

13

1 5704 00255 19 1

 

086-1189011

37

ด.ญ.ณัฐฐินันท์  รวดเร็ว

13

1 5704 00254 39 9

 

062-0340531

38

นายเกียรติ  อุตุภรณ์

46

3 5704 00773 08 2

 

098-7694335

39

นายอเนก  กาวิน

49

3 5404 00260 77 8

 

086-9203323

40

นายนิกร  ศรีใจวัง

42

3 5704 00896 80 0

 

093-1318466

41

นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้ยาง

36

3 5704 00610 01 9

 

084-4468161

42

นายณรงค์ จันทจิตร

40

3 5704 01104 23 1

 

089-7575214

43

นายณรงค์ นันไชยวงค์

41

3 5712 00327 66 7

 

081-8823861

44

น.ส.ภูษณิศา  แสงแก้ว

39

5 5704 90014 11 5

 

062-6728740

45

นายสนั่น  ราญรอน

62

3 5704 00599 61 9

 

090-0535936

46

นายนิด  บุญทาคำ

58

3 5704 00688 90 5

 

085-7138988

47

นายจันทร์  แสนนิทา

67

3 5704 00796 56 2

 

083-7578515

48

นายวีรวุฒิ  พีระพันธ์

33

3 5404 00588 84 6

 

087-9258482

49

นายนวล  บัวบาน

60

3 5704 00596 99 7

 

085-7186948

50

นายขู้  ราญรอน

63

3 5704 00600 62 5

 

096-7152752

51

นายเตือน  ราญรอน

62

3 5704 00597 65 9

 

061-2713533

52

นายเหวี่ยน  กามเทพ

66

3 5704 00689 11 1

 

081-0343828

53

นายจันทร์  นุใจ

67

3 5704 00817 35 7

 

093-2213949

54

นายพงษ์พันธ์  มะโนศิลา

64

3 5704 00687 32 1

 

-

55

นายขวัญชัย  ยกยอน

58

3 5704 00687 68 2

 

-

56

นายผัด  เขตรักษา

71

3 5704 00771 01 2

 

-

57

นายปัน  นันทะ

68

3 5704 00806 91 6

 

097-9943759

58

นายสหัสส์  สุวรรณประเสริฐ์

74

3 1017 00372 76 2

 

081-2964758

59

นายธรรมนูญ  มาละ

35

3 5704 00946 04 1

 

083-5746980

60